تنظیمات گزارش تازه‌ها
تعداد سطر 
صفحه 1
شماره ثبت سند۱۰۰۱۹/۲
مشخصات جلد‎۵
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 141)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۱۸/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۰۵/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
موفقيت [نشريه ادواري‌]
موضوعموفقيت
ناشراحمد حلت
شماره ثبت سند۱۰۰۲۴/۲
مشخصات جلد‎۲۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 122)
نشريات فارسي
موفقيت [نشريه ادواري‌]
موضوعموفقيت
ناشراحمد حلت
شماره ثبت سند۱۰۰۱۵/۲
مشخصات جلد‎۲۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 122)
نشريات فارسي
گستره انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعانرژي - ايران
ناشرinfo@energyspectrum.ir
شماره ثبت سند۱۰۰۱۴/۲
مشخصات جلد‎۱۳
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 102)
نشريات فارسي
گزيده مديريت [نشريه ادواري‌]
موضوعمديريت
ناشرنشرفرا
شماره ثبت سند۱۰۰۳۰/۲
مشخصات جلد‎۲۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 100)
نشريات فارسي
گزيده مديريت [نشريه ادواري‌]
موضوعمديريت
ناشرنشرفرا
شماره ثبت سند۱۰۰۱۷/۲
مشخصات جلد‎۲۱
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 100)
نشريات فارسي
فيلم [نشريه ادواري‌]
موضوعفيلم
ناشرمسعود مهرابي
شماره ثبت سند۱۰۰۲۶/۲
مشخصات جلد‎۳۸
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 90)
نشريات فارسي
فيلم [نشريه ادواري‌]
موضوعفيلم
ناشرمسعود مهرابي
شماره ثبت سند۱۰۰۲۵/۲
مشخصات جلد‎۳۸
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۰۷/۰۹
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 90)
نشريات فارسي
 
تعداد سطر 
صفحه 1

طراحی و تولید توسط نوسا
افزودن به کتابخانه شخصی
ثبت لغو