تنظیمات گزارش تازه‌ها
تعداد سطر 
صفحه 1
موضوعنفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- تاريخ -- قرن ‎۱۴ -- خاطرات
ناشروزارت نفت
سال انتشار۱۳۹۶
شماره ثبت سند۶۷۰۴/۱
مشخصات جلد‎۳
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۶۶۵/۵۰۹۵۵‎ ت ا
(رکورد شماره 4831)
كتابهاي فارسي
موضوعنفت -- ايران -- صنعت و تجارت -- تاريخ -- قرن ‎۱۴ -- خاطرات
ناشروزارت نفت
سال انتشار۱۳۹۶
شماره ثبت سند۶۷۰۳/۱
مشخصات جلد‎۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهماده چاپي
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
۶۶۵/۵۰۹۵۵‎ ت ا
(رکورد شماره 4831)
كتابهاي فارسي
شماره ثبت سند۱۰۱۶۴/۲
مشخصات جلد‎۵
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 141)
نشريات فارسي
شماره ثبت سند۱۰۰۴۱/۲
مشخصات جلد‎۵
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 141)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۶۸/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۶۷/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۴۵/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۴۴/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
نفت و انرژي [نشريه ادواري‌]
موضوعPetroleum
ناشرپوريا مهدوي
شماره ثبت سند۱۰۰۴۳/۲
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 129)
نشريات فارسي
موفقيت [نشريه ادواري‌]
موضوعموفقيت
ناشراحمد حلت
شماره ثبت سند۱۰۱۶۳/۲
مشخصات جلد‎۲۳
نوع سند از نظر محتوينامعلوم
نوع سند از نظر وسايل مورد نياز جهت استفادهنامعلوم
تاریخ ایجاد سند۱۳۹۹/۱۱/۰۵
شرکت ملي صنايع پتروشيمي - مرکز اطلاع رساني
 
(رکورد شماره 122)
نشريات فارسي
 
تعداد سطر 
صفحه 1

طراحی و تولید توسط نوسا
افزودن به کتابخانه شخصی
ثبت لغو