Availabe IHS Reports

 

Chemical Economics Handbook (CEH)

معتبرترین خدمات تجارت و بازاریابی مواد شیمیایی را در دنیا ارائه میکند و نتایج تحقیقات خود را که شامل یک ارزیابی کامل از عرضه و تقاضا، تولید کنندگان و ظرفیت تولیدات، پیش بینی تغییرات تقاضاهای آینده و نیز تجزیه و تحلیل بازار رقابتی 300 ماده شیمیایی می باشد را به صورت گزارش عرضه میکند.

Process Economics Program : (PEP Reports, PEP Reviews, PEP Yearbook, Cost Index)

PEP Reportsاین گزارش ها به تفصیل به تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی فرایندهای مواد شیمیایی و صنایع پتروشیمی می پردازد.تاکنون این گزارشها برای بیش از 2000 فرایند و تکنولوژی جدید صنعتی ارائه شده است.

این گزارش ها خود به گزارش های Review و Cost Index و Yearbook تقسیم میشود. که به شرح بیش از 600 فرایند شیمیایی شامل مواد اولیه، سرویسهای جانبی، محصولات تولیدی، برآورد هزینه های سرمایه گذاری، بررسی و مقایسه فرایندهای تولید و بررسی تجهیزات مورد استفاده می پردازد که بر مبنای قیمتهای امریکا آلمان چین ژاپن به عنوان شاخص عرضه می شود. این گزارشها ازسال 1975 تا کنون در مرکز موجود می باشد.

PEP Yearbooks شامل اطلاعات یک صفحه ای در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در مناطق مختلف، تخمین مواد اولیه مورد نیاز و برآورد فناوری مناسب و به روز برای تولید محصولات شیمیایی می باشد. این گزارش ها که به طور فصلی توسط موسسه IHS به روزآوری می شوند،  فهرست مندرجاتی نداشته و بر اساس نام محصول در پایگاه اطلاعاتی PEPIHS  جستجو می شوند. این گزارشها بر حسب نیاز و درخواست کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی  تهیه می شوند.

ویرایش چاپی   Yearbook مربوط به سال 2010 در مر کز اطلاع رسانی موجود می باشد

Specialty Chemicals Update Program (SCUP)

 SCUPبه تجزیه و تحلیل استراتژیک 38 کسب و کار تخصصی شیمیایی، شامل عوامل محرک بازار، بازیگران کلیدی، عوامل اصلی موفقیت و تهدیدها و فرصت ها در این صعت می پردازد. و همچنین یک ابزار برای برنامه ریزی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در 35 بازار مواد شیمیایی می باشد.

Chemical World Analysis (WA)

ترکیبی است از گزارشهای WP سابق و CMAI که به بررسی بازار36 محصول پتروشیمی شامل ظرفیت، قیمتهای تاریخچه ای، عرضه و تقاضا و پیش بینی قیمتها در یک دوره 10 ساله در سطح جهانی می پردازد.