مدیریت دانش

تجربه زیسته علمی و کاربردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

مولفین :زهرا فیضی- مریم ابراهیمی- فریدون کیانی نژاد- مهران قرقانی

محل و سال نشر: تهران: انتشارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۳۹۷.

تعداد صفحات : 256ص.

شماره رده بندی:338/3728         

 

موضوع:

‎‎۱.پتروشیمی.

۲.مدیریت.

۳.نمونه پژوهی.

 

 

 

 

 

چکیده: این کتاب ضمن بیان مباحث مربوط به مدیریت دانش از قبیل کلیات مدیریت دانش، مدلها، الگوهای برتر در حوزه استقرار مدیریت دانش، شناخت وضعیت مدیریت دانش در شرکت، ارکان مدیریت دانش شامل ساختار، فرهنگ و فناوری، سیستم های انگیزشی مدیریت دانش، بلوغ مدیریت دانش، مستند سازی دانش، انجمن های خبرگی و نقش مدیریت دانش در عملکرد سازمان؛ به استقرارو پیاده سازی طرح مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک نمونه موفق می پردازد.

این کتاب خود چون کتابی دانشی ضمن برخورداری از مباحث علمی مطرح شده توسط صاحبنظران مدیریت دانش که می تواند مورد استفاده دانشجویان و دانش پژوهان قرارگیرد، از جنبه کاربردی نیز با ارائه یک الگوی مطرح شده مورد بهره برداری کارشناسان و مدیران سازمانی قرار می گیرد. 

نسخه ای از این کتاب که توسط اداره کل پژوهش و توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تالیف و منتشر گردیده است، در مرکز اطلاع رسانی موجود می باشد.