فهرست نشریات جاری
سالنامه
تهیه کننده: کتابخانه 
به معرفی فهرست نشریات فارسی و انگلیسی همراه با چکیده آنها می پردازد که مرکز اطلاع رسانی به اشتراک سالانه آنها را در اختیار دارد.

طراحی و تولید توسط نوسا