تازه های نشریات ادواری

 هفته نامه

تهیه کننده: واحد کتابخانه 

این نشریه به معرفی نشریه ها ی انگلیسی و فارسی تازه رسیده به مرکز اطلاع رسانی همراه با فهرست مقالات آنها می پردازد که مرکزاطلاع رسانی اشتراک آنها را بصورت چاپی یا الکترونیکی دارا می باشد.

طراحی و تولید توسط نوسا