X
 

هفته نامه

 تهیه کننده: واحد کتابخانه

این نشریه به معرفی نشریه ها ی انگلیسی و فارسی تازه رسیده به مرکز اطلاع رسانی همراه با فهرست مقالات آنها می پردازد که مرکزاطلاع رسانی اشتراک آنها را بصورت چاپی یا الکترونیکی دارا می باشد.

 

طراحی و تولید توسط نوسا