خدمات مرکز اطلاع رسانی

استفاده از خدمات حضوری یا غیرحضوری مرکز اطلاع رسانی تنها برای اعضاء کتابخانه امکان پذیر می باشد. (مراحل عضویت)

ساعت کاری مرکز در حال حاضر 7:30 تا 14:30 می باشد 

آنلاین

فرم درخواست آنلاین اطلاعات

درخواست های اعضاء کتابخانه

 در ساعات اداری  بررسی شده

و از طریق ایمیل پاسخ داده می شود

حضوری

ارسال درخواست

در صورت لزوم حضور فقط یک نماینده

از شرکت های عضو با هماهنگی قبلی 

<استفاده از ماسک  الزامی می باشد>

امکان حضور افراد، با در نظر گرفتن ضرورت حضور فیزیکی، پس هماهنگی با "کمیته اضطرار شرکت ملی صنایع پتروشیمی" جهت اخذ مجوز و اجرای دستورالعمل شرایط اضطرار و رعایت سایر پروتکل های ورود افراد غیر شرکتی به ساختمان فراهم خواهد شد